Wpisz co najmniej 3 litery...

Polityka prywatności

Pkt. 1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej jest spółka
BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Karpiej 24, 61-619 Poznań,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000942018, NIP: 781-173-93-81, REGON: 634540398, dalej jako: „Administrator”.
2. Strona internetowa działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej jako: „RODO” i przepisami prawa krajowego w zakresie danych osobowych.
3. Administrator szanuje prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową w domenie
www.bros.pl. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu administrowania stroną internetową,
udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail.
Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci
komunikacji z użytkownikami strony
Pkt. 2 Gromadzenie danych
1. O podanie niektórych danych osobowych możemy poprosić przed skorzystaniem z określonych
funkcjonalności strony internetowej takich jak:
a) skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
2. W celu wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy konieczne jest podanie:
a) adresu e-mail
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego by Administrator mógł odpowiedzieć na
wiadomości wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku ich niepodania, nie będzie
możliwe wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
4. Przetwarzamy dane zawarte w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu odpowiedzi na wiadomości
wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja
prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Dane będą

przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wyczerpującego wyjaśnienia sprawy będącej tematem
wiadomości lub udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania zadane przez nadawcę, a po tym czasie mogą
być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5. W celu udoskonalania strony internetowej niektóre dane o osobach przeglądających mogą być
gromadzone w sposób automatyczny. W tym celu wykorzystywane są przez nas ciasteczka (pliki Cookies).
Więcej na ten temat w pkt. 4.
6. Zebrane w ten sposób dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy
służący do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza
osobami upoważnionymi do administrowania stroną internetową oraz siecią firmy. Na podstawie zebranych
logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowanie w
postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Pkt. 3 Dostęp do danych osobowych
1. Jako administratorowi danych osobowych zależy nam na zapewnieniu rzetelności i przejrzystości
przetwarzania danych.
2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (których przetwarzanie opiera się
na prawnie uzasadnionym interesie administratora),
d) przenoszenia swoich danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziła zgodę lub które
przetwarzane są na podstawie umowy),
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (w zakresie w
jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody),
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie
uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO).
Pkt. 4 Cookies
Po co zbieramy informacje zawarte w plikach Cookies?
1. Chcemy udoskonalać naszą stronę internetową, ułatwić użytkownikom korzystanie z jej funkcji, a także
najlepiej dopasować ją do ich potrzeb, dlatego korzystamy z ciasteczek tzw. plików Cookies.
2. Pliki Cookies to pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym
użytkownika strony
3. Dzięki ciasteczkom możliwe jest podtrzymanie sesji logowania na stronie internetowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

◦ dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika
◦ optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
◦ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony
internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Jak możesz zablokować automatyczną obsługę plików Cookies?
1. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej.
3. Administrator może przekazywać dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub
inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nim obowiązków,
dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, agencjom marketingowym (którzy
świadczą usługi dla Administratora).
Pkt. 5 Kontakt Użytkownika z Administratorem
Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień,
następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
e-mail: biuro@bros.pl
adres pocztowy: ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

DO GÓRY